Fyrarna hotade igen

 

Sverige har genom tiderna varit en av världens fem främsta fyrnationer. Vi har många stora och små fyrar, men också unika sjömärken, lotsplatser och andra kulturhistoriska minnen från den tidiga sjöfarten. Många av dem sköts dåligt och följden blir att de rivs eller förfaller.

Nu aviserar Sjöfartsverket indragning av vissa kustfyrar med början i Bottenviken. Till att börja med ska 4 fyrar tas ur drift. Men det är bara inledningen. Sammanlagt 200 fyrar kan komma att släckas ner om Sjöfartverket får sin vilja igenom. Hit hör bland andra den välkända Vinga Fyr på Västkusten. Flera av de många fyrar och fyrplatser som är hotade består av byggnader/miljöer med stora kulturhistoriska värden. Om dessa rivs och förstörs strider det mot de 15 nationella miljökvalitetsmål som Sveriges Riksdag fastställde i april 1999. Här beslöt man bland annat att ta fram ett åtgärdspaket för den marina miljön och senast 2010 se till att minst hälften av de skyddsvärda miljöerna har ett långsiktigt skydd.

En nedsläckt fyr tappar snart sitt kulturhistoriska intresse. När den inte längre har någon funktion att fylla finns det ingen garanti för att den kommer att underhållas och bevaras. Alternativa användningsområden kan vara räddningen, men kan aldrig ersätta en levande fyr. Yrkessjöfarten har inte längre behov av fyrarna men det har de snabbt växande fritidsbåtarna, det rörliga friluftslivet och inte minst turistnäringen. Utan de blinkande fyrarna blir kust- och skärgårdslivet enormt mycket fattigare.

Redan 2003 uppmärksammade Sveriges Hembygdsförbund fyrarnas hot om nedläggning och gav symboliskt fyrarna sitt byggnadsmärke. Nu är det dags att kämpa vidare för fyrarnas framtid. Sven ska Fyrsällskapet vill skapa en svensk nationell Fyrstiftelse som successivt skulle kunna ta över de fyrar som tas ur bruk. Men innan det kan ske måste Sjöfartsverket och andra myndigheter underhålla fyrarna och låta dem lysa. Det kommer att kosta mindre än 30 miljoner per år, något som vi anser att Sverige har råd med.

Därför kräver Sveriges Hembygdsförbund och Svenska Fyrsällskapet att Regeringen omedelbart stoppar Sjöfartsverkets pågående avveckling av Sveriges unika maritima arv!

Sveriges Hembygdsförbund Svenska Fyrsällskapet

Göran Furuland ................Esbjörn Hillberg

Ordförande ................... .Ordförande

Kontaktperson:

Gunilla Lindberg , Sveriges Hembygdsförbund

070-553 0810

Fakta:

Sveriges Hembygdsförbund grundades 1916 och representerar 450 000 medlemmar samt 1 900 anslutna hembygdsföreningar.

Svenska Fyrsällskapet grundades 1996 och har idag 3 000 medlemmar och via anslutna lokala fyrsällskap ytterligare 15 000 medlemmar.

 

Tillbaka